Public Relations Tulp
Hanzelaan 24, 7607 NM  Almelo
KvK Enschede 06064021

Artikel 1

DEFINITIES

Offerte:
De in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden die Public Relations Tulp voornemens is om ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten, alsmede de begroting van de daaraan verbonden kosten.

Opdrachtgever:
Degene die aan Public Relations Tulp een opdracht verstrekt.

Public Relations Tulp:
Public Relations Tulp is statutair gevestigd te Almelo en kantoorhoudende Hanzelaan 24.

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Public Relations Tulp en Opdrachtgever.

Werkzaamheden:
Alle door Public Relations Tulp ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen diensten.

Artikel 2

TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Public Relations Tulp en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle Werkzaamheden die Public Relations Tulp verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de Offerte staan vermeld.

2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van  Public Relations Tulp en alle personen die voor Public Relations Tulp werkzaam zijn en/of door Public Relations Tulp zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Public Relations Tulp wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3

GARANTIE

3.1 Public Relations Tulp zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Public Relations Tulp zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt Public Relations Tulp zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Public Relations Tulp ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

3.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Public Relations Tulp het recht om de Werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 4

OFFERTES

4.1 Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend en Public Relations Tulp is slechts aan de Offerte gebonden indien de Offerte binnen veertien (14) dagen door Opdrachtgever is ondertekend en door Public Relations Tulp is ontvangen. Public Relations Tulp heeft het recht om de Offerte onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

4.2 In het geval dat zich bij de uitvoering van de Overeenkomst afwijkingen ten opzichte van de Offerte voordoen, zal Public Relations Tulp Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk informeren.

4.3 In het geval dat het door Public Relations Tulp aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag het in de Offerte vermelde bedrag met een percentage van maximaal 10% overschrijdt, geldt dat dergelijke overschrijding door partijen wordt aangemerkt als begrotingsrisico, welk risico voor rekening van Opdrachtgever komt. Public Relations Tulp is niet gehouden om Opdrachtgever hieromtrent te informeren.

Artikel 5

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat – hetzij Public Relations Tulp de door Opdrachtgever ondertekende Offerte retour heeft ontvangen – hetzij Public Relations Tulp met instemming van Opdrachtgever met de uitvoering van de Werkzaamheden is begonnen.

5.2 Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van hetgeen in de Offerte staat vermeld, is Public Relations Tulp daaraan niet gebonden en komt de Overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Public Relations Tulp schriftelijk anders aangeeft.

5.3 In het geval dat Opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst wenst te wijzigen, dient Opdrachtgever de door hem gewenste wijzigingen direct en schriftelijk aan Public Relations Tulp mede te delen. De wijzigingen in de Overeenkomst dienen vervolgens schriftelijk door Public Relations Tulp te worden aanvaard. Alle eventuele meerkosten als gevolg van dergelijke wijzigingen komen ten laste van Opdrachtgever.

5.4 Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens – waarvan Public Relations Tulp aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Public Relations Tulp worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Public Relations Tulp zijn verstrekt, heeft Public Relations Tulp het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5 In het geval dat de Werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.6 Het niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever ten aanzien van het door Public Relations Tulp gekozen pr-concept, dan wel de uitvoering daarvan, geeft geen reden tot het kosteloos herzien van het pr-concept en/of het op Public Relations Tulp uitvoeren van de Werkzaamheden.

Artikel 6

CONTRACTSDUUR EN UITVOERINGSTERMIJN

6.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 6 maanden, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.2 Gedurende de opzegtermijn is de honorering van Public Relations Tulp per maand gelijk aan het maandbedrag dat Public Relations Tulp gemiddeld gedurende de voorafgaande periode van 12 maanden aan de opdrachtgever vanwege zijn werkzaamheden heeft gefactureerd; in geval de samenwerking korter dan 12 maanden heeft geduurd, dan geldt die periode als referentieperiode.

Artikel 7

HONORARIUM

7.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Public Relations Tulp, geldende voor de periode waarin de Werkzaamheden zijn verricht. Daarnaast kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht: een vaste opslag voor kosten ad 5% van het tarief, (indien van toepassing) omzetbelasting en eventuele verschotten (zoals kosten voor media, etc.). Het tarief en overige kosten dienen bij wijze van vooruitbetaling te worden voldaan en zullen in beginsel een maal per maand aan Opdrachtgever worden gefactureerd, voorzien van een deugdelijke specificatie, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen komen.

7.3 Public Relations Tulp is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de Overeenkomst is gesloten met Opdrachtgever te verrekenen.

7.4 Public Relations Tulp is tevens gerechtigd om het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat in redelijkheid niet van Public Relations Tulp mag worden verwacht dat Public Relations Tulp de overeengekomen Werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.

Artikel 8

BETALING

8.1 Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Public Relations Tulp binnen veertien (14) dagen na dagtekening aan Public Relations Tulp te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3 Met betrekking tot een voorschot is Public Relations Tulp gerechtigd om Opdrachtgever bij wijze van vooruitbetaling te factureren. 

Artikel 9

EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 Alle door Public Relations Tulp geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Public Relations Tulp totdat de Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Public Relations Tulp heeft voldaan.

9.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Public Relations Tulp direct daarvan op de hoogte te stellen.

9.4 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.5 Voor het geval dat Public Relations Tulp zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepbare toestemming aan Public Relations Tulp om al die plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van Public Relations Tulp zich bevinden en die zaken mee terug te (doen) nemen.

Artikel 10

KLACHTEN

10.1 Klachten over de Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan Public Relations Tulp te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Public Relations Tulp in staat is adequaat te reageren.

10.2 Indien een klacht gegrond is, zal Public Relations Tulp in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Public Relations Tulp slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 11

AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Gezien de aard van de Werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de Werkzaamheden een rol spelen, is Public Relations Tulp niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een gedraging van Public Relations Tulp in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

11.2 In het geval dat Public Relations Tulp aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Public Relations Tulp gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de Werkzaamheden die Public Relations Tulp op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart Public Relations Tulp ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de zorgplicht van Public Relations Tulp als bedoeld in artikel 3 onverlet.

11.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 11.3 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Public Relations Tulp en ieder ander van wiens hulp Public Relations Tulp gebruik maakt bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

11.5 De aansprakelijkheid voor de Werkzaamheden die Public Relations Tulp aan een derde heeft
opgedragen, is beperkt tot zover als de derde die Public Relations Tulp effectief vrijwaart.

Artikel 12

OVERMACHT

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere)
nakoming van de Overeenkomst door Public Relations Tulp redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Public Relations Tulp verhinderen of beperken.

12.2 In het geval dat Public Relations Tulp door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Public Relations Tulp het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Public Relations Tulp gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

12.3 In het geval dat Public Relations Tulp ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichtte Werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is Public Relations Tulp gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Public Relations Tulp te voldoen.

Artikel 13

VRIJWARING

13.1 Opdrachtgever vrijwaart Public Relations Tulp voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

13.2 Indien Opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14

INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1 Opdrachtgever verkrijgt na volledige betaling van alle facturen van Public Relations Tulp een licentie om gedurende de looptijd van de overeenkomst in Nederland de (auteurs-) rechten op alle resultaten van de Werkzaamheden die uitsluitend door Public Relations Tulp zijn verricht te exploiteren en anderszins te gebruiken.

14.2 Opdrachtgever en Public Relations Tulp kunnen per opdracht bepalen dat de in artikel 14.1 bedoelde rechten per geografisch gebied en tijdsperiode zijn uitgebreid.

14.3 Public Relations Tulp behoudt het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14.4 Public Relations Tulp is gerechtigd om al hetgeen door Public Relations Tulp is vervaardigd te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.

Artikel 15

GEHEIMHOUDING

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 Indien Public Relations Tulp – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Public Relations Tulp zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is Public Relations Tulp niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 16

BEËINDIGING

16.1 Public Relations Tulp en opdrachtgever zijn gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:
a. De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
b. De wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
c. De wederpartij overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
d. De wederpartij onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
e. De wederpartij niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige
verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.
16.2 Public Relations Tulp is in de in artikel 16.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan de Public Relations Tulp verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.

16.3 Opdrachtgever is verplicht om Public Relations Tulp onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 16.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 16.1 sub e. voordoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Public Relations Tulp direct opeisbaar.

Artikel 17

OVERDRACHT EN PLICHTEN

Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Public Relations Tulp.

Artikel 18

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

18.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 maart 2021.

18.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Public Relations Tulp en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde Public Relations Tulp bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

18.3 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Public Relations Tulp wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Public Relations Tulp die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo.

Artikel 19

VERBOD OPDRACHTGEVER BENADEREN DERDEN

19.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van het contract, alsook 18 maanden nadat de overeenkomst tussen Public Relations Tulp en Opdrachtgever is geëindigd direct of indirect contact te hebben met klanten, beoogde klanten met wie Public Relations Tulp in onderhandeling is en andere opdrachtgevers van Public Relations Tulp, tenzij Public Relations Tulp hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming aan Opdrachtgever verleent.

19.2 In geval van niet naleving door opdrachtgever van de verplichtingen zoals in artikel 19.1, is Opdrachtgever een boete verschuldigd van €50.000, welk bedrag per maand zal worden vermeerderd met een bedrag van € 5.000 indien naleving van deze artikelen uitblijft.

Public Relations Tulp
Almelo, 1 maart 2021

info@prtulp.nl